Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις-Νέα->Περιβαλλοντικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:  ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». 
 
  Αναλυτικά, η επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Αν. Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο έχει ως εξής:

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» του Υ.ΠΕ.Ν., επιχειρείται η κάλυψη του συνόλου των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (μέσω της επέκτασης των περιοχών ευθύνης των 28 υφιστάμενων και της ίδρυση 7 νέων Φορέων Διαχείρισης Προτατευόμενων Περιοχών) και, παράλληλα, η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων (θεσμικών, οικονομικών, οργανωτικών κλπ) που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι εν λόγω Φορείς, από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα.
  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, την υγεία και ευζωία των ζώων, την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οφείλει να επισημάνει κατ’ αρχάς ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποσαφηνίζει τον ρόλο και το έργο των ΦΔΠΠ σε προστατευόμενες περιοχές στις οποίες η εκ του νόμου γενικότερη αρμοδιότητα για τα αντικείμενα διαχείρισης και προστασίας ανήκει σε άλλες δημόσιες αρχές (π.χ. Δασικές Υπηρεσίες). Θεωρούμε ότι το ζήτημα του καθορισμού του ρόλου και των επιχειρησιακών αντικειμένων των ΦΔΠΠ χρήζει πλήρους διασαφήνισης και οριοθέτησης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σύγχυσης και επικάλυψης αρμοδιοτήτων που θα δυσχεράνουν την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Εντούτοις, δεδομένης της ιδιαίτερης σοβαρότητας και σημασίας του συγκεκριμένου θέματος, επισημαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας 7ημερης διαβούλευσης, αλλά απαιτεί την εκτενή και εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και επιστημονικών φορέων.
  Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων ΦΔΠΠ αλλά και τη δημιουργία νέων, καθώς και την μεγάλη έκταση των περιοχών ευθύνης τους (που σε 19 περιπτώσεις ξεπερνά τα 2.000.000 και σε μία τα 4.000.000 στρέμματα), το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπογραμμίζει πως η διασφάλιση πηγών σταθερής χρηματοδότησης αλλά και η στελέχωσή τους με το απαιτούμενο προσωπικό, αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι Φορείς Διαχείρισης να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που επιβάλλει η αποστολή τους.
  Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι στο άρθρο 8 «Πόροι των ΦΔΠΠ» του Σ/Ν προβλέπεται η επιχορήγηση των ΦΔΠΠ από τον τακτικό προϋπολογισμό (και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προκύπτει ωστόσο η εύλογη απορία για την πραγματική έννοια της εν λόγω πρόβλεψης, δεδομένου ότι η άμεση και ουσιαστική εφαρμογή της τελεί υπό αίρεση, βάσει των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 11, καθόσον για το έτος 2018 οι δαπάνες μισθοδοσίας συνεχίζουν να καλύπτονται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου (σ.σ. μια λύση που από προσωρινή το 2015 τείνει να γίνει μόνιμη) και μόνο οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.Ν. (και συμπληρωματικά από το Πράσινο Ταμείο). Σημειώνουμε επιπλέον ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης δεν φαίνεται να επιλύεται οριστικά ούτε για τα επόμενα έτη, αφού στην παρ. 2γ του άρθρου 11 προβλέπεται πως οι λειτουργικές δαπάνες (στις οποίες περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού) καλύπτονται μόνο υπό προϋποθέσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΠΕ.Ν., άλλως (και πάλι) από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν μελλοντικές δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των εν λόγω Φορέων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί και να καθοριστεί πλήρως ο τρόπος σταθερής επιχορήγησής τους και επιπλέον να αναλυθούν και να εξειδικευτούν περαιτέρω το είδος και το περιεχόμενο των λοιπών προβλεπόμενων πόρων (π.χ. έσοδα από ΑΠΕ). Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να μεριμνήσει για την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους ΦΔΠΠ στο πλαίσιο σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους και παράλληλα να εξασφαλιστούν οικονομικοί πόροι για την κάλυψη, μέρους έστω, των λειτουργικών τους δαπανών.
  Πέραν τούτων όμως, διαπιστώνουμε πως το συγκεκριμένο Σ/Ν δεν δίνει καμία λύση στο ζήτημα της μόνιμης και επαρκούς στελέχωσης των υφιστάμενων και νέων ΦΔΠΠ με το απαιτούμενο προσωπικό, αντιθέτως, προβλέπει τη συνέχιση της λειτουργίας τους κατά το έτος 2018 αποκλειστικά και μόνο με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, παραπέμποντας το θέμα της οριστικής επίλυσης του προβλήματος στις ρωμαϊκές καλένδες. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα και για περισσότερο από δέκα χρόνια, οι εν λόγω Φορείς λειτουργούν με υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις ανανεώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Όπως είναι γνωστό η συγκεκριμένη διαδικασία ουδέποτε διασφάλισε πλήρως τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων αυτών ενώ, επιπλέον, οδήγησε σε καθεστώς ομηρίας τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι αν και έχουν αποκτήσει στην πλειοψηφία τους εξειδικευμένη εμπειρία πλέον των δέκα ετών, συνεχίζουν να αντικρίζουν με αβεβαιότητα το εργασιακό τους μέλλον.
  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει πως η συνέχιση της λειτουργίας των ΦΔΠΠ αποκλειστικά και μόνο με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου υπονομεύει ευθέως το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι εν λόγω Φορείς, καθώς καθιστά αδύνατη τη διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης, ενώ παράλληλα τους στερεί οποιαδήποτε δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού και προγραμματισμού. Επισημαίνουμε ότι μοναδική λύση για την άρση των αδιεξόδων στα οποία έχει οδηγήσει η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική, είναι η άμεση στελέχωση των Φορέων με μόνιμους υπαλλήλους, μέσω της πλήρους αξιοποίησης του υφιστάμενου έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και της πρόσληψης νέου, προκειμένου να καλυφθούν οι επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση του αριθμού και τη διεύρυνση των ορίων χωρικής ή/και θεματικής αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 7 θα πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να προβλεφθεί η έκδοση Προκήρυξης πρόσληψης τακτικού προσωπικού εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους. Πριν από τη διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας, θα πρέπει βεβαίως να εκδοθούν τα οργανογράμματα όλων των ΦΔΠΠ όπου και θα καθορίζονται, σε συνάρτηση πάντα με το είδος και την έκταση του προστατευόμενου αντικειμένου, ο αριθμός και τα περιγράμματα των αναγκαίων για κάθε Φορέα θέσεων, καθώς και οι ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια πρόσληψης των υπαλλήλων. Περαιτέρω και υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο ρόλος που ανατίθεται στους εν λόγω Φορείς αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, θεωρούμε απαραίτητο στα ως άνω οργανογράμματα να προβλεφθεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Φορέα, ικανός αριθμός γεωτεχνικών υπαλλήλων (Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων, Ιχθυολόγων).
  Τέλος, επισημαίνοντας ότι είναι επιβεβλημένη, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου, η συμμετοχή εκπροσώπων του στα Διοικητικά Συμβούλια όλων των ΦΔΠΠ της χώρας, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε επιπλέον προτάσεις κατά τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του ως άνω Σχεδίου Νόμου στην Βουλή και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Οκτώβριος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
17η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
,Άρτα (Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων «Κώστας Βάγιας»),Επιμελητήριο Άρτας, Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Λιτόχωρο,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

27η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
,Άρτα (Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων «Κώστας Βάγιας»),Επιμελητήριο Άρτας, Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Λιτόχωρο,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

11th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
,Χανιά (Minoa Palace),Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων

34ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.
,Βόλος (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας),Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

37η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
,Άρτα (Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αρταίων «Κώστας Βάγιας»),Επιμελητήριο Άρτας, Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

11th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
,Χανιά (Minoa Palace),Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων

34ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.
,Βόλος (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας),Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

411th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM
,Χανιά (Minoa Palace),Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων

34ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.
,Βόλος (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας),Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1518o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

1618o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

1718o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

1818o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
,Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής),Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

29o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΟ
,Πάτρα,ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ

19
20
21ΕΚΔΗΛΩΣΗ «30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ JEAN MONNET ΣΤΟ Α.Π.Θ.»
,Θεσσαλονίκη (Νομική Σχολή Α.Π.Θ.),Α.Π.Θ., Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό

22
23
24
25
26
27
28
29
30
3117o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο)

 
 
 
10 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΚΔΗΛΩΣΗ «30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ JEAN MONNET ΣΤΟ Α.Π.Θ.»

Θεσσαλονίκη (Νομική Σχολή Α.Π.Θ.) 21 Οκτωβρίου 2019 Α.Π.Θ., Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό 
κα. Παπαδοπούλου Λίνα celc@law.auth.gr


-17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο) 31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019  
κα. Παπαδοπούλου Λίνα celc@law.auth.gr


-3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Πάτρα (Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών) 1 - 3 Νοεμβρίου 2019 Μελισσοκομικός Σύλλογος Πατρών, ΕΕΕΜΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
κα. Παπαδοπούλου Λίνα celc@law.auth.grΧάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel