Αναζήτηση:
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
betbonusking.com deneme bonusu
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


  Με επιστολή του προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Σκρέκα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να διασφαλιστεί ότι οι Δασολόγοι που υπηρετούν στη Δασική Υπηρεσία θα συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επιπλέον ότι θα συνεχιστεί η ισόποση καταβολή του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην αξιολόγηση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από τη διυπουργική επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
  • Το περιεχόμενο της γνωμοδότησης στην οποία κατέληξε η ανωτέρω διυπουργική επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αφορά, μεταξύ άλλων εργαζομένων στο Δημόσιο, και τους Γεωτεχνικούς - Δασολόγους, που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
  • Στους Γεωτεχνικούς - Δασολόγους που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες καταβάλλεται σήμερα, με βάση την υπ’ αριθ. 2/27837/0022/2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/Β΄/2012), επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λόγω της φύσης των εργασιών που παρέχουν, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων δασοπροστασίας.
  • Ενόψει της επικείμενης τελικής αξιολόγησης του καθεστώτος χορήγησης των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών, κρίνουμε σκόπιμο με την παρούσα επιστολή να υποστηρίξουμε θεσμικά σαν σύμβουλος της Πολιτείας, το δίκαιο αίτημά των Δασολόγων υπαλλήλων, για συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέλη μας, ασχολούνται θεσμικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με τη δασοπροστασία της Χώρας, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 1845/1989, «ασκείται στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους, που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες».
  Για την κατανόηση του δίκαιου αιτήματος των Γεωτεχνικών - Δασολόγων και κατ’ επέκταση των Δασικών Υπαλλήλων, θέτουμε υπόψη σας το ιστορικό της θέσπισης του εν λόγω επιδόματος, καθώς και το υφιστάμενο νομολογικό κεκτημένο που το αφορά.

  ΓΕΝΙΚΑ

  Οι δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 του Ν. 1845/1989 [υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων)] υπηρετούν και εργάζονται, κατά βάση στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, που ανήκαν από 1-1-2011 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της και σήμερα, με την από 13-08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143 Α΄) που κυρώθηκε με το Νόμο 4824/2021, υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σαν αποκεντρωμένες υπηρεσίες αυτού και ασχολούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 1845/1989, με τη Δασοπροστασία της Χώρας.

  Λόγω δε του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος που διέπει την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος, οι Γεωτεχνικοί - Δασολόγοι μέλη του Επιμελητηρίου μας, ασκούν τα καθήκοντά τους κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα, αλλά και για τη ζωή τους ακόμα, συνθήκες.

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  1. Το επίδομα θεσπίστηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Νόμου 2342/1995, όπου οριζόταν ότι: «Στους μόνιμους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων δασικών υπηρεσιών που απασχολούνται µε τη δασοπροστασία της χώρας παρέχεται επίδομα ειδικών συνθηκών, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών το βραδύτερο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.».
  2. Με την υπ’ αριθ. 33609/5-12-1995 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1007/Β΄/1995), καθορίστηκε το ύψος του επιδόματος ειδικών συνθηκών που χορηγήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2342/1995 στους μόνιμους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους (∆ασολόγους- ∆ασοπόνους - ∆ασοφύλακες - ∆ασοπυροσβέστες) και οδηγούς οχημάτων των ∆ασικών Υπηρεσιών που απασχολούνται µε τη ∆ασοπροστασία της Χώρας, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές μηνιαίως.
  3. Υπογραμμίζεται ότι το εύρος της ∆ασοπροστασίας της Χώρας προσδιορίζεται επακριβώς από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1845/1989, ενώ η διάταξη της παρ. 1 και 12 εδ. β του άρθρου 38 του ιδίου Νόμου ορίζει την ευθύνη όλων των δασικών υπαλλήλων να ασχολούνται µε το αντικείμενο της ∆ασοπροστασίας. Παράλληλα, ο ίδιος Νόμος αναγνωρίζει τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται η προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος.
  4. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους Δασικούς Υπαλλήλους, εκδόθηκε η µε αριθμό 992/2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και στη συνέχεια το με αριθμό 21/2005 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου Συµµορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας του άρθρου 2 του Ν. 3068/2002.
  5. Ακολούθησε η με αριθ. 168/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία κρίθηκε ότι «… το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2342/1995, η εξαίρεση από τη διατήρηση του οποίου, µε το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α΄ (υποπ. ββ) του ν. 2470/1997, κρίθηκε αντισυνταγματική µε την 992/2004 απόφαση του Σ.τ.Ε. και το οποίο καταβάλλεται στους δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων των δασικών υπηρεσιών, περιλαμβάνεται µμεταξύ των επιδομάτων που εξαιρούνται, σύμφωνα µε την παρ. 3 περ. στ) του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, από τις µμειώσεις που θεσπίσθηκαν µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010».
  6. Τέλος, με την υπ’ αριθ. 2/27837/0022/2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των αμέσως παραπάνω διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, για τους δασικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας.
  7. Επισημάνουμε ότι όλα τα παραπάνω εκτίθενται αναλυτικά στο συνημμένο κοινό υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ) , της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων  (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων  (Π.Ο.Δ.Δ.Υ.), το οποίο αναφέρει τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει να καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους (Δασολόγους, Δασοπόνους και Δασοφύλακες) που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες, λόγω της φύσης των εργασιών που παρέχουν, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων δασοπροστασίας.
  Κατόπιν των όλων των προαναφερομένων, παρακαλούμε για την προσωπική σας μέριμνα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Γεωτεχνικοί – Δασολόγοι μέλη μας θα συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επιπλέον ότι θα συνεχιστεί η ισόποση καταβολή του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους, δεδομένου ότι όλοι, ανεξαιρέτως, που τοποθετούνται και υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες, συμμετέχουν υποχρεωτικά, κατά τον Νόμο, στα προγράμματα δασοπροστασίας.

  Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Σπυρίδων Μάμαλης


Εκδηλώσεις
Previous Δεκέμβριος 2022 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
12 2022
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις:  - 


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel