Αναζήτηση:
Γεωργία Καλλιέργιες-Φυτική Παραγωγή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
EK 114/2009 -  (pdf-49KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 114/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2009σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αναφορές στους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.EE L 38/7.2.2009
EK 1254/2008 -  (pdf-63KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.EE L 337/16.12.2008
EK 1124/2008 -  (pdf-63KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1124/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Νοεμβρίου 2008σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 795/2004, (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και (ΕΚ) αριθ.1973/2004, όσον αφορά τις ποικιλίες κάνναβης που είναι επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου.EE L 303/14.11.2008
EK 889/2008 -  (pdf-1,16MB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.EE L 250/18.9.2008
EK 479/2008 -  (pdf-401KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2008 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999EE L 148/6.6.2008
ΕΚ123/2008 -  (pdf-45KB)Κανονισμός (ΕΚ) για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής.EE L 38/13.2.2008
EK 834/2007 -  (pdf-239KB)ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.ΕΕ L 189/20.7.2007
ΕΚ807/2007 -  (pdf-45KB)Κανονισμός (ΕΚ) για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφήςEE L 181/11.7.2007
ΕΚ1898/2006 -  (pdf-3,38MB)Κανονισμός (ΕΚ) σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμωνEE L 369/23.12.2006
ΕΚ510/2006 -  (pdf-112KB)Κανονισμός (ΕΚ) για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμωνEE L 93/31.3.2006
EK 1973/2004 -  (pdf-7,42MB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2004για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών.EE L 345/20.11.2004
EK 796/2004 -  (pdf-327KB)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της επιτροπής της 21 Απριλίου 2004σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούςEE L 141/30.4.2004
EK 795/2004 -  (pdf-150KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 795/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21 Απριλίου 2004σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για…EE L 141/30.4.2004
ΕΚ2003/2003 -  (pdf-1,51MB)Κανονισμός (ΕΚ) για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμωνEE L 304/21.11.2003
EK 1782/2003 -  (pdf-71KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001EE L 270/21.10.2003
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2009/C 26 A/01 -  (pdf-40KB)ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝΠρώτο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση.C 26 A1/3.2.2009
2009/C 26 A/4 -  (pdf-19KB)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ στον «ΚΟΙΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - Πρώτο συμπλήρωμα στην 27η πλήρη έκδοση»C26 A4/3.2.2009
2009/C 26 A -  (pdf-60KB)Κατάλογος των ειδών κηπευτικών.C 26 A/3.2.2009
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2009/127/ΕΚ -  (pdf-0,88MB)ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκωνELL 310/25.11.09
2009/128/ΕΚ -  (pdf-0,96MB)ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξηELL 309/24.11.09
2000/29/ΕΚ -  (pdf-0,61MB)ΟΔΗΓΙΑ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2000 περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας.ΕΕ L 169/10.7.2000
91/414/ΕΟΚ -  (htm-212KB)31991L0414Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντωνEE L 230/19.8.1991
ΝΟΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Ν. 1564/1985 -  (pdf-1,84MB)Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών164/Α/1985
Ν. 2325/1995 -  (pdf-1,04MB)Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις153/Α/1995
Ν. 2326/1995 -  (pdf-1,04MB)«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1565/1985 και άλλες διατάξεις»153/Α/1995
Ν. 2538/1997 -  (pdf-5,77MB)Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις242/Α/1997
Ν. 1565/1985 -  (pdf-1,84MB)Λιπάσματα164/Α/1985
Ν. 721/1977 -  (pdf-1,35MB)Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων298/Α/1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Π.Δ. 334/2001 (ΦΕΚ 225/Α) -  (pdf-48KB)«Καθορισμός Οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 1565/1985»225/Α/2001
Π.Δ. 253/2002 -  (pdf-52KB)Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (217/Α)224/Α/2002
Π.Δ. 117/2001 -  (pdf-57KB)Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 344/2000106/Α/2001
Π.Δ. 205/2001 -  (pdf-208KB)Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου160/Α/2001
Π.Δ. 264/2000 -  (pdf-57KB)Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων217/Α/2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Κ.Υ.Α. 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ 616/Β) -  (pdf-134KB)«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού»616/Β/2014
Υ.Α. 280729/13-7-2009 -  (pdf-135KB)Τροποποίηση της σύνθεσης της ειδικής επιτροπής του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τη μελέτη και αλλαγή της νομοθεσίας για τα λιπάσματα και συμμετοχή εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σ’ αυτή318/Υ.Ο.Δ.Δ./2009
Υ.Α. 336647/9466/2008 -  (pdf-128KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 258623/19.8.2003 Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση, μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο (Β΄ 1212) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας2250/Β/2008
Κ.Υ.Α. 318764/21-8-2008 -  (pdf-132KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 406 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 290398/2008 (ΦΕΚ 694 Β) όμοια απόφαση1683/Β/2008
Υ.Α. 289637/9-5-2008 -  (pdf-135KB)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 303061/7505/28.6.2007 (ΦΕΚ 1197 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων813/Β/2008
Κ.Υ.Α. 290398/21-4-2008 -  (pdf-112KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί καθορισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20.3.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23.12.2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’ αριθμ.510/2006 κανονισμού για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΦΕΚ 406/2007/Β).694/Β/2008
Υ.Α. 279794/26-2-2008 -  (pdf-142KB)Συμπλήρωση της 332679/13-3-2001 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (Β 227)438/Β/2008
Υ.Α. 337450/18-12-2007 -  (pdf-135KB)Εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών2387/Β2007
Υφ.Α. 282119/12-7-2007 -  (pdf-115KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργικής απόφασης Απαγόρευση εμπορίας σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβριδίων Αραβοσίτου , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 308974/6.9.2006 (ΦΕΚ 1416 Β΄) και 282061/17.4.2007 (ΦΕΚ 706 Β’) όμοιες αποφάσεις1184/Β/2007
Υφ.Α. 303061/7505/28-6-2007 -  (pdf-135KB)Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 απόφασης Απαγόρευση εμπορίας σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β104/31.1.2006) ΚΑΙ και απαγόρευσης ελευθέρωσής τους στο περιβάλλον1197/Β/2007
Υφ.Α. 282061/7-5-2007 -  (pdf-134KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) υπουργικής απόφασης Απαγόρευση εμπορίας σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβριδίων Αραβοσίτου , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 308974/6.9.2006 (ΦΕΚ 1416 Β΄) όμοια απόφαση706/Β/2007
Κ.Υ.Α. 261611/22-3-2007 -  (pdf-389KB)Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν.(ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ’ αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων406/Β/2007
Υφ.Α. 308974/26-9-2006 -  (pdf-147KB)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 243983/1127/30.1.2006 Υπουργικής Απόφασης Απαγόρευση εμπορίας σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου (ΦΕΚ 104 Β’)1416/Β/2006
Υ.Α. 243983/1127/30.1.2006 -  (pdf-143KB)Απαγόρευση εμπορίας σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου104/Β/2006
Κ.Υ.Α. 257921/15-6-2004 -  (pdf-105KB)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 291180/11034/19.9.2002 Υπουργικής Απόφασης «Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων» (Β1274)955/Β/2004
Υφ.Α. 105261/15-6-2004 -  (pdf-105KB)Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανικτόνα), τα οποία περιέχουν ως δραστική ουσία atrazine955/Β/2004
Υφ.Α. 105349/15-6-2004 -  (pdf-105KB)Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας με αριθμό 102969/23 Ιουλίου 2002 σχετικά με την επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των δραστικών ουσιών του σκευάσματος955/Β/2004
Υ.Α. 258623/26-8-2003 -  (pdf-154KB)Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδυλίων πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο1212/Β/2003
Y.A. 104120/29-7-2002 -  (pdf-81KB)Καθορισμός παραβόλων για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών, τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας, την τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας κλπ φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας1047/Β/2002
Y.A. 102696/23-7-2002 -  (pdf-81KB)Επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των δραστικών ουσιών του σκευάσματος1047/Β/2002
Υ.Α. 259821/6925/16-5-2002 -  (pdf-76KB)Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων 394119/5224/1999 Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη Λιπάσματα Ε.Κ. , εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες και ελέγχου λιπασμάτων με την ένδειξη Λιπάσματα Ε.Κ. (ΦΕΚ 1939Β) και 394200/5925/1999 Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β (1939Β)668/Β/2002
Υ.Α. 332679/13-3-2001 -  (pdf-79KB)Τροποποίηση της 303206/26-5-1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (Β 461)277/Β/2001
Υ.Α 332617/18-1-2001 -  (pdf-66KB)Τροποποίηση της 394200/5925/8-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β (Β 1939)56/Β/2001
Υ.Α 336105/10-2-2000 -  (pdf-121KB)Τροποποίηση της 394200/5925/8-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β (Β 1939)194/Β/2000
Υ.Α 394200/5925/27-10-1999 -  (pdf-0,60MB)Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β1939/Α/1999
Υ.Α. 303206/26-5-1997 -  (pdf-433KB)Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού461/Α/1997
Υ.Α. 394972/2525/9-8-1994 -  (pdf-0,62MB)Τροποποίηση της 320698/24-7-1987 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης και υποχρεώσεις των δικαιούχων (446Β)624/Β/1994
Υ.Α. 320698/24-7-1987 -  (pdf-0,97MB)Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης και υποχρεώσεις των δικαιούχων446/Β/1987
Υ.Α. 404186/5-8-1986 -  (pdf-0,83MB)Χορήγηση άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης683/Β/1986
Εκδηλώσεις
Previous Απρίλιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
4 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS

Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio) 14 - 18 Μαΐου 2024  


-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 21 - 23 Μαΐου 2024 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel