Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
22/02/2024Υ.Α. 132/43738/13-2-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1229/Β/2024) -  (pdf-140KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 132/43738/13-2-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 144/15067/24.01.2019 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ’ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)» (Β’ 466)».
21/02/2024Υ.Α. 1874/15-2-2024: ΚΑΘΟΡΙΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1187/Β/2024) -  (pdf-222KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1874/15-2-2024 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.2 «2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020».
20/02/2024Υ.Α. 335/12-2-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1172/Β/2024) -  (pdf-139KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 335/12-2-2024 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 6059/22-12-2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 153/22-01-2021 (Β’ 326) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020» (Β’ 6850)».
20/02/2024Υ.Α. 581/14-2-2024: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ECHOSCHEMES) (ΦΕΚ 1137/Β/2024) -  (pdf-197KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 581/14-2-2024 «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) καθώς και ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 “Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις” και Μέτρου 11 “Βιολογική Γεωργία” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022» (Β’ 3778)».
19/02/2024Ν. 5087/2024: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 25/Α/2024) -  (pdf-3,29MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5087/2024 «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
16/02/2024Κ.Υ.Α. 103/41273/12-2-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΕΚ 1067/Β/2024) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 103/41273/12-2-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 472/158760/25.5.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» (Β΄ 3523)».
13/02/2024Κ.Υ.Α. 20264 ΕΞ 2024/7-2-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΦΕΚ 1006/Β/2024) -  (pdf-141KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 20264 ΕΞ 2024/7-2-2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/9-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760)».
29/01/2024Υ.Α. 89/25871/26-1-2024: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΦΕΚ 562/Β/2024) -  (pdf-226KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 89/25871/26-1-2024 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων (L 180)».
24/01/2024Κ.Υ.Α. 14/5717/9-1-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 370/Β/2024) -  (pdf-135KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 14/5717/9-1-2024 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 32/15688/25-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 ’’Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις’’ του Μέτρου Μ01 (Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014- 2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020’’ (Β’ 320)» (Β’ 320), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 22/7524/10-1-2020 (Β΄ 28) όμοια».
23/01/2024Κ.Υ.Α. 33/16478/18-1-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 428/Β/2024) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 33/16478/17-1-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1400/395263/22.12.2023 απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» (Β΄ 7430)».
08/01/2024Υ.Α. 4/298/2-1-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΦΕΚ 62/Β/2024) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4/298/2-1-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2985/303884/4-10-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 “Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 5906)».
08/01/2024Υ.Α. 2514/22-12-2023: 16η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 7584/Β/2023) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2514/22-12-2023 «16η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 4302)».
08/01/2024Υ.Α. 3448/393238/21-12-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΕΚ 7582/Β/2023) -  (pdf-160KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3448/393238/21-12-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2776/275358/07.09.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Πορτοκάλι Χυμοποίησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 5453)».
08/01/2024Υ.Α. 3447/393223/21-12-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ (ΦΕΚ 7582/Β/2023) -  (pdf-160KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3447/393223/21-12-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2775/275355/07.09.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στη Βιομηχανική Τομάτα στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 5453)».
08/01/2024Υ.Α. 126344/28-12-2023΅ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» ΤΟ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 7368/Β/2023) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 126344/28-12-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94084/30.9.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022».
04/01/2024Κ.Υ.Α. 14257/398021/28-12-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ 7515/Β/2023) -  (pdf-142KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 14257/398021/28-12-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8503/94606/30.7.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» (Β’ 2016)».
04/01/2024Κ.Υ.Α. 1400/39526/22-12-2023: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 7430/Β/2023) -  (pdf-281KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1400/39526/22-12-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027».
04/01/2024Υ.Α. 2520/22-12-2023: 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 7398/Β/203) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2520/22-12-2023 «8η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11.5.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020” (Β’ 1735)».
28/12/2023Υ.Α. 605/382514/12-12-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 7303/Β/2023) -  (pdf-129KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 605/382514/12-12-2023 «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 241/147010/16-05-2023 (Β’ 3277) και 244/147044/ 16-05-2023 (Β’ 3273) αποφάσεων του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
21/12/2023Υ.Α. 3506/18-12-2023: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ (ΦΕΚ 7144/Β/2023) -  (pdf-215KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3506/18-12-2023 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)».
13/12/2023Υ.Α. 4403/11-12-2023: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6970/Β/2023) -  (pdf-137KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4403/11-12-2023 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2207/16-6-2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes) Π1-31.1, Π1-31.2, Π1-31.5 και Π1-31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» (Β’ 3941)».
11/12/2023Υ.Α. 569/369686/30-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ (ΦΕΚ 6861/Β/2023) -  (pdf-176KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 569/369686/30-11-2023 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 365/217159/7.7.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας - ενίσχυση της καινοτομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2024 - 2027».
01/12/2023Κ.Υ.Α. 1570/367874/21-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 6711/Β/2023) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1570/367874/21-11-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
27/11/2023Υ.Α. 3284/361545/23-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π2-58.2 ΚΑΙ Π2-58.6 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6660/Β/2023) -  (pdf-137KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3284/361545/23-11-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3139/329923/27-10-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115» (Β’ 6309)».
22/11/2023Υ.Α. 3268/357365/20-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (ΦΕΚ 6594/Β/2023) -  (pdf-136KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3268/357365/20-11-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3138/329916/27-10-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2024, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115» (Β’ 6310)».
17/11/2023Κ.Υ.Α. Α 1180/15-11-2023: ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (ΦΕΚ 6519/Β/2023) -  (pdf-153KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α 1180/15-11-2023 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού».
13/11/2023Κ.Υ.Α. 1513/341486/7-11-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΕΚ 6446/Β/2023) -  (pdf-394KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1513/341486/7-11-2023 «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».
13/11/2023Υ.Α. 2083/9-11-2023: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6445/Β/2023) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2083/9-11-2023 «6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 18)».
09/11/2023Υ.Α. 2015/30-10-2023: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6381/Β/2023) -  (pdf-170KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2015/30-10-2023 «7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11.5.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 "Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας" και 16.1 - 16.5 "Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1735)».
07/11/2023Υ.Α.3138/329916/27-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2-58.1 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6310/Β/2023) -  (pdf-0,81MB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3138/329916/27-10-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023- 2024, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».
Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1
2ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
,Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

3ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
,Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

4
5
6
7ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
,Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο ASTIR- EGNATIA),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
217Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
,Αθήνα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
,Λάρισα,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΥΠΕΝ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
3 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης») 2 - 3 Μαρτίου 2024 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118


-ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο ASTIR- EGNATIA) 7 Μαρτίου 2024 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118


-7Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Αθήνα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 21 Μαρτίου 2024 Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel