Αναζήτηση:
Δημόσια Υγεία - Ασφάλεια Τροφίμων
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
ΕΚ1664/2006 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση ορισμένων μέτρων εφαρμογήςΕΕ L320/8.11.2006 σελ. 13-15
ΕΚ2074/2005 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004EE L338/22.12.2005 σελ. 27
EΚ 2073/2005 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμαEE L338 /22.12.2005 σελ. 1
ΕΚ2230/2004 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τους όρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των ΤροφίμωνEE L379/24.12.2004 σελ. 64-67
ΕΚ882/2004 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώωνEE L165/30.4.2004 σελ. 1-141
ΕΚ854/2004 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχωνστα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.EE L139/30.4.2004
ΕΚ853/2004 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.EE L139/30.4.2004
ΕΚ852/2004 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υγιεινή των τροφίμωνEE L139/30.4.2004
ΕΚ 726/2004 -  (pdf-323KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.ΕΕ L 136/30.4.2004
ΕΚ1642/2003 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμωνEE L245/29.9.2003 σελ. 4-6
ΕΚ1304/2003 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων στις αιτήσεις επιστημονικής γνώμης οι οποίες της υποβάλλονταιEE L185/24.7.2003 σελ. 6-8
ΕΚ178/2002 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματαΑσφαλείας των τροφίμωνEE L31/1.2.2008 σελ. 1-24
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2004/478/EK -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)32004D0478R(01)Διορθωτικό στην απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών (ΕΕ L 160 της 30.4.2004)EE L212/12.6.2004 σελ. 60-68
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2009/10/ΕΚ -  (pdf-122KB)ΟΔΗΓΙΑ 2009/10/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Φεβρουαρίου 2009για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/84/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλώνΕΕ L 44/14.2.2009
2008/84/ΕΚ -  (pdf-0,68MB)ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Αυγούστου 2008 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλώνΕΕ L 253/20.9.2008
2002/99/EK -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωσηEE L18/23.1.2003 σελ. 11-20
2001/82/ΕΚ -  (pdf-0,51MB)ΟΔΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.ΕΕ L 311/28.11.2001
1994/36/EK -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)31994L0036Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμαEE L237/10.9.1994 σελ. 13-29
1994/34/EK -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)31994L0034Οδηγία 94/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή .EE L237/10.9.1994 σελ. 1-2
1994/35/EK -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)31994L0035Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμαEE L237/10.9.1994 σελ. 3-12
1992/46/ΕΚ -  (htm-233KB)31992L0046Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλαEE L268/14.9.1992 σελ 1-32
1992/5/EK -  (htm-174KB)31992L0005Οδηγία 92/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας και για την τροποποίηση της οδηγίας 64/433/ΕΟΚEE L57/2.3.1992 σελ. 1-26
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»

Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 7 - 12 Ιουλίου 2024 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel