Αναζήτηση:
Κτηνιατρικά Θέματα - Ζωϊκή Παραγωγή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
ΕΚ124/2009 -  (pdf-70KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.EE L 40/11.2.2009
ΕΚ123/2009 -  (pdf-64KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά τους όρους για μετακινήσεις ζώων μέσα στην ιδία απαγορευμένη ζώνη και τις προϋποθέσεις εξαίρεσης ζώων από την απαγόρευση εξόδου που προβλέπεται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ του ΣυμβουλίουEE L 40/11.2.2009
ΕΚ 119/2009 -  (pdf-0,64MB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές εντός, ή η διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέατος αγρίων κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων χερσαίων θηλαστικών και εκτρεφόμενων κουνελιών, καθώς και για τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης.EE L 39/10.2.2009
ΕΚ103/2009 -  (pdf-70KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 103/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VII και IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.EE L 34/4.2.2009
ΕΚ102/2009 -  (pdf-54KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 102/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2009 για τη χορήγηση μόνιμης άδειας για πρόσθετη ύλη στις ζωοτροφέςΕΕ L 34/4.2.2009
EK 1304/2008 -  (pdf-49KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά τους όρους εξαίρεσηςορισμένων ζώων ευπαθών ειδών από την απαγόρευση εξόδου που προβλέπεται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου.EE L 344/20.10.2008
EK1266/2007 -  (pdf-141KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών.EE L 283/27.10.2007
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2009/8/EK -  (pdf-80KB)ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια της αναπόφευκτης μεταφοράς κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.EE L 40/11.12.2009
2009/9/ΕΚ -  (pdf-296KB)ΟΔΗΓΙΑ 2009/9/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήσηΕΕ L 44/14.2.2009
2002/32/EK -  (pdf-176KB)ΟΔΗΓΙΑ 2002/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Μαΐου 2002 σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφέςEE L 140/30.05.2002
2001/82/ΕΚ -  (pdf-0,51MB)ΟΔΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.ΕΕ L 311/28.11.2001
ΝΟΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Ν. 3147/2003 -  (pdf-163KB)«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»135/Α/2003
Ν. 2945/2001 -  (pdf-243KB)«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας»223/Α/2001
Ν. 604/1977 -  (pdf-1,05MB)«Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων»163/Α/1977
Ν. 3170/2003 -  (pdf-132KB)«Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»191/Α/2003
Ν. 3698/2008 -  (pdf-348KB)«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»198/Α/2008
Ν. 4235/2015 -  (pdf-12,18MB)Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων32/Α/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96/Α) -  (pdf-0,85MB)«Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων»96/Α/1978
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Α.260956/5.2.2009 -  (pdf-0,99MB)Αριθμ. 260956 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.187/Β/2009
Κ.Υ.Α. 305814/23-7-2008 -  (pdf-228KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 335273/6.11.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών,σε πυρόπληκτες περιοχές (Β΄ 2157).1453/Β/2008
Κ.Υ.Α. 335273/7-11-2007 -  (pdf-131KB)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 335273/6.11.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες περιοχές.2157/Β/2007
Υ.Α 394200/5925/27-10-1999 -  (pdf-0,60MB)Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β1939/Α/1999
Υ.Α. 310584/15-5-1998 -  (pdf-3,17MB)Κυκλοφορία, έλεγχος, όροι παρασκευής και αναλυτικά φαρμακοτοξολογικά και κλινικά πρότυπα και πρωτόκολλα στον τομέα του ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, των ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμάκων και των φαρμακούχων ζωοτροφών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 81/851/ΕΟΚ, 81/852/ΕΟΚ, 90/167/ΕΟΚ, 90/676/ΕΟΚ, 90/677/ΕΟΚ, 92/18/ΕΟΚ, 93/40/ΕΟΚ και 93/41/ΕΟΚ456/Α/1998
Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

15XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

16XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

17XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

18XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

19
20
215ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

225ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

235ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

24
25
26
27
28
29
305ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

315ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

 
 
5 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 21 - 23 Μαΐου 2024 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel