Αναζήτηση:
Επαγγελματικά Θέματα
ΝΟΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Ν. 1564/1985 -  (pdf-1,84MB)Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών164/Α/1985
Ν. 3147/2003 -  (pdf-163KB)«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»135/Α/2003
Ν. 2040/1992 -  (pdf-2,38MB)Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις70/Α/1992
Ν. 2945/2001 -  (pdf-243KB)«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας»223/Α/2001
Ν. 2325/1995 -  (pdf-1,04MB)Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις153/Α/1995
Ν. 604/1977 -  (pdf-1,05MB)«Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων»163/Α/1977
Ν. 3621/2007 -  (pdf-10,91MB)«Σύμβαση Παραχώρησης και άλλες διατάξεις»279/Α/2007
Ν. 3170/2003 -  (pdf-132KB)«Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»191/Α/2003
Ν. 2732/1999 -  (pdf-0,91MB)«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας»154/Α/1999
Ν. 3399/2005 -  (pdf-189KB)«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις»255/Α/2005
Ν. 2326/1995 -  (pdf-1,04MB)«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1565/1985 και άλλες διατάξεις»153/Α/1995
Ν. 716/1977 -  (pdf-1,06MB)«Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών»295/Α/1977
Ν. 3698/2008 -  (pdf-348KB)«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»198/Α/2008
Ν. 3481/2006 -  (pdf-11,12MB)«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»162/Α/2006
Ν. 3669/2008 -  (rar-7,47MB)«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»116/Α/2008
Ν. 3316/2005 -  (pdf-265KB)«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»42/Α/2005
Ν. 3470/2006 -  (pdf-228KB)Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις132/Α/2006
Ν. 2538/1997 -  (pdf-5,77MB)Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις242/Α/1997
Ν. 1565/1985 -  (pdf-1,84MB)Λιπάσματα164/Α/1985
Ν. 721/1977 -  (pdf-1,35MB)Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων298/Α/1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) -  (pdf-0,89MB)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε με τη Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»64/Α/2007
Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α) -  (pdf-2,71MB)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε»63/Α/2007
Π.Δ. 334/2001 (ΦΕΚ 225/Α) -  (pdf-48KB)«Καθορισμός Οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 1565/1985»225/Α/2001
Π.Δ. 256/1998 (ΦΕΚ 190/Α) -  (pdf-389KB)«Συμπλήρωσης των διατάξεων του ΠΔ 541/1978 ( Α" 116) περί κατηγοριών μελετών»190/Α/1998
Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120/Α) -  (pdf-0,96MB)«Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων»120/Α/1981
Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96/Α) -  (pdf-0,85MB)«Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων»96/Α/1978
Π.Δ. 262/2003 -  (pdf-46KB)Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 344/2000 Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α)237/Α/2003
Π.Δ. 253/2002 -  (pdf-52KB)Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (217/Α)224/Α/2002
Π.Δ. 117/2001 -  (pdf-57KB)Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 344/2000106/Α/2001
Π.Δ. 205/2001 -  (pdf-208KB)Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου160/Α/2001
Π.Δ. 264/2000 -  (pdf-57KB)Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων217/Α/2000
Π.Δ. 344/2000 -  (pdf-130KB)Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού297/Α/2000
Π.Δ. 135/1987 -  (pdf-0,67MB)Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό74/Α/1987
Π.Δ. 798/1978 -  (pdf-0,86MB)Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου185/Α/1978
Π.Δ. 799/1978 -  (pdf-0,86MB)Περί της διαδικασίας καταρτίσεως, τηρήσεως και εγκρίσεων των Μητρώων Μελετητών και της εγγραφής εις ταύτα185/Α/1978
Π.Δ. 541/1978 -  (pdf-0,98MB)Περί κατηγοριών μελετών116/Α/1978
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Κ.Υ.Α 263514/AA 702/25-9-2008 (ΦΕΚ 2029/Β) -  (pdf-131KB)«Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013»2029/Β/2008
Κ.Υ.Α. 1562/1-9-2008 (ΦΕΚ 1930/Β) -  (pdf-116KB)«Επιχορήγηση του Οργανισμού Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) – AGROCERT για την εκτέλεση της εγκατάστασης του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών»1930/Β/2008
Υ.Α. Δ17α/05/116/ΦΝ. 447/30-9-2008 (ΦΕΚ 2126/Β) -  (rar-123KB)«Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08) – 5η Βελτίωση»2126/Β/2008
Κ.Υ.Α. 267630/13-12-2007 (ΦΕΚ 2372/Β) -  (pdf-163KB)«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των υπ’ αριθμ. 303894/11-8-2006 (ΦΕΚ 1375/Β), 223490/24-11-2006 (ΦΕΚ 1725/Β) και 233629/5-7-2007 (ΦΕΚ 1230/Β) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν 1782/2003)»2372/Β/2007
Υ.Α. 86321/791/12-1-2008 (ΦΕΚ 309/Β) -  (pdf-0,71MB)«Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981»309/Β/2008
Κ.Υ.Α 233629/5-7-2007 (ΦΕΚ 1230/Β) -  (pdf-115KB)«Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στα δημιουργούμενα Μητρώα “Γεωργικών Συμβούλων” και “Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων” …………….»1230/Β/2007
Υ.Α. Δ17γ/07/85/Φ.Ν. 439.1/2008 (ΦΕΚ 1582/Β) -  (pdf-2,27MB)«Έγκριση: α) προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του Ν. 3316/2005 και β) τροποποίησης προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ιδίου νόμου»1582/Β/2008
Υ.Α. Δ17α/02/115/ΦΝ. 443/3-8-2007 (ΦΕΚ 1586/Β) -  (pdf-0,55MB)«Έγκριση 4ης Βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων»1586/Β/2007
Κ.Υ.Α. 223490/24-11-2006 (ΦΕΚ 1725/Β) -  (pdf-67KB)Λειτουργία Συστήματος Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ αριθμ. 303894/11-8-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1375/Β/14-9-2006)1725/Β/2006
Υ.Α. Δ17γ/06/168/Φ.Ν. 439.1/2007(ΦΕΚ 2333/Β) -  (pdf-5,09MB)«Έγκριση προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3316/2005»2333/Β/2007
Κ.Υ.Α. 303894/11-8-2006 (ΦΕΚ 1357/Β) -  (pdf-223KB)«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/2003)»1375/Β/2006
Υ.Α. Δ15/οικ/13333/26-5-2008 -  (pdf-131KB)Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών1124/Β/2008
Υ.Α. 279794/26-2-2008 -  (pdf-142KB)Συμπλήρωση της 332679/13-3-2001 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (Β 227)438/Β/2008
Υ.Α. 259306/4-1-2007 -  (pdf-284KB)Τροποποίηση της υπ αριθμ. 308976/7-9-2006 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1394Β)54/Β/2007
Κ.Υ.Α. 334133/30-11-2006 -  (pdf-157KB)Ειδικός λογαριασμός Δικαιώματα Γεωτεχνικών . Πηγές εσόδων ποσοστό αυτών, τρόπος είσπραξης και διαχείρισης του προϊόντος του Λογαριασμού αυτού, απόδοση και διανομή του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια1829/Β/2006
Υ.Α. 308976/7-9-2006 -  (pdf-112KB)Τροποποίηση της 394200/5925/8-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β 1939)1394/Β/2006
Y.A. 308975/6-9-2006 -  (pdf-147KB)Αναπροσαρμογή προστίμων του ν.721/1977 (ΦΕΚ 298/Α) και του ν.δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272/Α)1416/Β/2006
K.Y.A. 2458/22-2-2005 -  (pdf-149KB)Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου267/Β/2005
Υ.Α. 224996/26-5-2003 -  (pdf-116KB)Τροποποίηση της 394200/5925/8-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β 1939)386/Β/2003
Y.A. 104120/29-7-2002 -  (pdf-81KB)Καθορισμός παραβόλων για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών, τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας, την τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας κλπ φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας1047/Β/2002
Υ.Α. 259821/6925/16-5-2002 -  (pdf-76KB)Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων 394119/5224/1999 Άδειες προσωρινής κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη Λιπάσματα Ε.Κ. , εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες και ελέγχου λιπασμάτων με την ένδειξη Λιπάσματα Ε.Κ. (ΦΕΚ 1939Β) και 394200/5925/1999 Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β (1939Β)668/Β/2002
Υ.Α. 332679/13-3-2001 -  (pdf-79KB)Τροποποίηση της 303206/26-5-1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (Β 461)277/Β/2001
Υ.Α 332617/18-1-2001 -  (pdf-66KB)Τροποποίηση της 394200/5925/8-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β (Β 1939)56/Β/2001
Υ.Α 336105/10-2-2000 -  (pdf-121KB)Τροποποίηση της 394200/5925/8-10-1999 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β (Β 1939)194/Β/2000
Υ.Α 394200/5925/27-10-1999 -  (pdf-0,60MB)Άδειες εμπορίας λιπασμάτων Α ή Β1939/Α/1999
Υ.Α. 310584/15-5-1998 -  (pdf-3,17MB)Κυκλοφορία, έλεγχος, όροι παρασκευής και αναλυτικά φαρμακοτοξολογικά και κλινικά πρότυπα και πρωτόκολλα στον τομέα του ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, των ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμάκων και των φαρμακούχων ζωοτροφών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 81/851/ΕΟΚ, 81/852/ΕΟΚ, 90/167/ΕΟΚ, 90/676/ΕΟΚ, 90/677/ΕΟΚ, 92/18/ΕΟΚ, 93/40/ΕΟΚ και 93/41/ΕΟΚ456/Α/1998
Υ.Α. 303206/26-5-1997 -  (pdf-433KB)Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού461/Α/1997
Υ.Α. 60308/224/18-1-1995 -  (pdf-357KB)Καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και υποχρεώσεις των δικαιούχων58/Α/1995
Υ.Α. 394972/2525/9-8-1994 -  (pdf-0,62MB)Τροποποίηση της 320698/24-7-1987 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης και υποχρεώσεις των δικαιούχων (446Β)624/Β/1994
Υ.Α. 320698/24-7-1987 -  (pdf-0,97MB)Απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης και υποχρεώσεις των δικαιούχων446/Β/1987
Υ.Α. 404186/5-8-1986 -  (pdf-0,83MB)Χορήγηση άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης683/Β/1986
Εκδηλώσεις
Previous Απρίλιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
4 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS

Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio) 14 - 18 Μαΐου 2024  


-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 21 - 23 Μαΐου 2024 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel