Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

  Στις 17-12-2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 232/Α’) το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)», που αντικαθιστά το, μέχρι πρότινος ισχύον, Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’).
  Υπογραμμίζεται ότι, με αφορμή τη σχετική διαβούλευση που συντελέστηκε σε επίπεδο Υπουργείων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επανέλαβε, σε παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τις πάγιες και διαχρονικές θέσεις του Επιμελητηρίου για την αναγκαιότητα άμεσης θεραπείας των αστοχιών και παραλείψεων του Π.Δ. 50/2001 που θίγουν του γεωτεχνικούς και κατάθεσε τις απόψεις και παρατηρήσεις του επί των διατάξεων του σχετικού Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.
Υπενθυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο της προάσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, το Επιμελητήριο είχε στο παρελθόν προσφύγει νομικά, αν και ανεπιτυχώς, τόσο για το θέμα τη μη συμμετοχής όλων των γεωτεχνικών κλάδων στις θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος, όσο και για το θέμα της μη πλήρους αντιστοίχισης των τυπικών προσόντων διορισμού σε θέσεις ΠΕ Ιχθυολόγων, με αυτά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου.
  Από τα διαλαμβανόμενα στο Π.Δ. 85/2022, προκύπτει πως το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε αποδεκτές αρκετές από τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., χωρίς ωστόσο να δώσει οριστική λύση σε όλα τα υφιστάμενα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα:
  1. Στο νέο Προσοντολόγιο προβλέπεται και πάλι η δυνατότητα πρόσληψης των Δασολόγων και των Γεωλόγων σε θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως ακριβώς ίσχυε στην αρχική μορφή του Π.Δ. 50/2001 (σ.σ. πριν από την τροποποίησή του με το Π.Δ. 347/2003). Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ως ιδιαιτέρως σημαντική τη συγκεκριμένη εξέλιξη, εντούτοις εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν υιοθέτησε πλήρως το αίτημα του Επιμελητηρίου για ένταξη των πτυχίων όλων των γεωτεχνικών ειδικοτήτων (Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνίατρων, Γεωλόγων, Ιχθυολόγων) στους προβλεπόμενους για την ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος, παραβλέποντας με τον τρόπο αυτό ότι οι σπουδές και η επιστημονική τους εξειδίκευση αφορούν άμεσα και ουσιωδώς την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
  2. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο ΠΕ Ιχθυολόγων, το Επιμελητήριο είχε ζητήσει την πλήρη αντιστοίχιση των τυπικών προσόντων (τίτλων σπουδών) που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψη των Ιχθυολόγων στους δημόσιους φορείς, με αυτά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α’). Το ΥΠ.ΕΣ. διόρθωσε κάποιες από τις αστοχίες του άρθρου 36 του Ν. 4440/2016 (π.χ. κατήργησε τη δυνατότητα πρόσληψης με βεβαίωση συνάφειας από ΑΕΙ, συμπεριέλαβε τους Κτηνιάτρους που έχουν μεταπτυχιακό/διδακτορικό σχετικό με θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών κλπ), χωρίς ωστόσο να προβεί στην, κατά τα προαναφερθέντα, πλήρη αντιστοίχιση, με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους Ιχθυολόγους - μέλη μας, να συνεχίσουν μην μπορούν να προσληφθούν σε θέσεις ΠΕ Ιχθυολόγων του Δημοσίου (π.χ. Δασολόγοι με μεταπτυχιακό/διδακτορικό σχετικό με θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών κλπ)  
  3. Με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022, συστήνετε στον Τομέα «Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων» ο κλάδος (και ειδικότητα) «ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής». Επισημαίνεται ότι στη σχετική παρέμβασή του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχε εκφράσει τη διαφωνία του με τη σύσταση της εν λόγω ειδικότητας, καθόσον τα προβλεπόμενα προσόντα διορισμού σε ό,τι αφορά τους Γεωπόνους – μέλη του δεν συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 Π.Δ. 344/2000, βάσει των οποίων τα επαγγελματικά τους δικαιώματα είναι ενιαία, ανεξαρτήτως του Τμήματος και της Κατεύθυνσης των οποίων είναι απόφοιτοι. Επιπλέον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τόνισε ότι, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ειδικότητα παραμείνει στο Π.Δ., θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα προσόντα και τα πτυχία των Κτηνιάτρων. Από τα προβλεπόμενα στο νέο Προσοντολόγιο προκύπτει πως το Υπουργείο Εσωτερικών προέβει τελικά στη σύσταση κλάδου/ειδικότητας «ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής», ωστόσο αποδέχτηκε την πρόταση του Επιμελητηρίου σχετικά με την προσθήκη των πτυχίων Κτηνιατρικής στους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
  4. Μετά τη σχετική παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., παρέχεται πλέον η δυνατότητα διορισμού σε θέσεις ΠΕ Μετεωρολόγων και στους γεωτεχνικούς που κατέχουν αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Μετεωρολογία.
  5. Επίσης το ΥΠ.Ε.Σ. έκανε δεκτές τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με τις ονομασίες που αφορούν κλάδους / ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ, γεωτεχνικού αντικειμένου.
  6. Τέλος, σημειώνεται ότι, όπως και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που ασκούνται κατόπιν σχετικής άδειας, το Επιμελητήριο ζήτησε για την πρόσληψη σε όλες τις θέσεις δημοσίων φορέων, στις οποίες προβλέπονται ως προσόντα διορισμού τα πτυχία των γεωτεχνικών, να απαιτείται η κατοχή της σχετικής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, κάτι που εν τέλει περιλαμβάνεται στις διατάξεις του Προσοντολογίου.
Με σκοπό τη διασφάλιση και ανάδειξη του ρόλου που επιτελούν οι γεωτεχνικοί στη δημόσια διοίκηση, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα εξετάσει τις περαιτέρω ενέργειες και τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σχετικών παραλείψεων του Π.Δ. 85/2022 και θα παρακολουθεί την εφαρμογή του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος στους οργανισμούς των φορέων του δημοσίου, διασφαλίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του.
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

15XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

16XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

17XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

18XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

19
20
215ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

225ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

235ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

24
25
26
27
28
29
305ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

315ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

 
 
5 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 21 - 23 Μαΐου 2024 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel