Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
01/12/2023Κ.Υ.Α. 1570/367874/21-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 6711/Β/2023) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1570/367874/21-11-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
27/11/2023Υ.Α. 3284/361545/23-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π2-58.2 ΚΑΙ Π2-58.6 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6660/Β/2023) -  (pdf-137KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3284/361545/23-11-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3139/329923/27-10-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115» (Β’ 6309)».
22/11/2023Υ.Α. 3268/357365/20-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (ΦΕΚ 6594/Β/2023) -  (pdf-136KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3268/357365/20-11-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3138/329916/27-10-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2024, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115» (Β’ 6310)».
17/11/2023Κ.Υ.Α. Α 1180/15-11-2023: ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (ΦΕΚ 6519/Β/2023) -  (pdf-153KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α 1180/15-11-2023 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού».
13/11/2023Κ.Υ.Α. 1513/341486/7-11-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΕΚ 6446/Β/2023) -  (pdf-394KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1513/341486/7-11-2023 «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».
13/11/2023Υ.Α. 2083/9-11-2023: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6445/Β/2023) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2083/9-11-2023 «6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 18)».
09/11/2023Υ.Α. 2015/30-10-2023: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6381/Β/2023) -  (pdf-170KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2015/30-10-2023 «7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11.5.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 "Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας" και 16.1 - 16.5 "Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1735)».
07/11/2023Υ.Α.3138/329916/27-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π2-58.1 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6310/Β/2023) -  (pdf-0,81MB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3138/329916/27-10-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023- 2024, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».
07/11/2023Υ.Α. 3139/329923/27-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π2-58.2 ΚΑΙ Π2-58.6 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 6309/Β/2023) -  (pdf-424KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3139/329923/27-10-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».
31/10/2023Υ.Α. 1415/324858/23-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π2-55.2 «ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ» (ΦΕΚ 6229/Β/2023) -  (pdf-361KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1415/324858/23-10-2023 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της παρέμβασης Π2-55.2 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών - Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Αethina tumida)», στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027».
30/10/2023Υ.Α. 1906/17-10-2023: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6166/Β/2023) -  (pdf-170KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1906/17-10-2023 «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 4950/25.9.2020 (Β’ 4377) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 της Ελλάδας».
30/10/2023Υ.Α. 1172/319298/18-10-2023: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6143/Β/2023) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1172/319298/18-10-2023 «6η τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016 (Β΄ 1994) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
30/10/2023Υ.Α. 3771/17-10-2023: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ (ΦΕΚ 6140/Β/2023) -  (pdf-210KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3771/17-10-2023 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 (Β’ 3778) υπουργικής απόφασης περί ασυμβατοτήτων μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) καθώς και περί ασυμβατοτήτων μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022».
25/10/2023Υ.Α. 1388/324739/23-10-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (ΦΕΚ 6134/Β/2023) -  (pdf-136KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1388/324839/23-10-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 726/107637/20.04.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2021 (L 213), όσον αφορά τη δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών» (Β’ 2028)».
24/10/2023Υ.Α. 956/316596/16-10-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ) (ΦΕΚ 6104/Β/2023) -  (pdf-160KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 956/316596/16-10-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β’ 267, διόρθωση σφάλματος Β’ 590)».
24/10/2023Υ.Α. 1362/316563/16-10-2023: 14η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2022 (ΦΕΚ 6086/Β/2023) -  (pdf-132KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1362/316563/16-10-2023 «14η τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 υπουργικής απόφασης«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 ’’Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»(Β’ 1190)».
24/10/2023Υ.Α. 3000/307374/9-10-2023: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΦΕΚ 6053/Β/2023) -  (pdf-119KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3000/307374/9-10-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2023/1619 για τον αμπελοοινικό τομέα - Παράταση ισχύος χορηγηθέντων αδειών φύτευσης».
24/10/2023Υ.Α. 1963/310986/11-10-2023: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.1.1 ΤΟΥ Π.Α.Α .2014-2020 (ΦΕΚ 6024/Β/2023) -  (pdf-134KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1963/310986/11-10-2023 «6η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν σε μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β΄ 4739)».
16/10/2023Υ.Α. 2973/300212/10-10-2023: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ 5954/Β/2023) -  (pdf-232KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2973/300212/10-10-2023 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του κρέατος, των αβγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων».
11/10/2023Υ.Α. 2985/303884/4-10-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΦΕΚ 5906/Β/2023) -  (pdf-238KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2985/303884/4-10-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
21/09/2023Υ.Α. 953/275364/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ (ΦΕΚ 5538/Β/2023) -  (pdf-207KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως η Υπουργική Απόφαση 953/275364/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
21/09/2023Υ.Α. 954/275370/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ (ΦΕΚ 5535/Β/2023) -  (pdf-202KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 954/275370/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
21/09/2023Υ.Α. 957/275382/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ (ΦΕΚ 5534/Β/2023) -  (pdf-181KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 957/275382/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των μήλων - Κωδικός Παρέμβασης - Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών, σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».
21/09/2023Υ.Α. 956/275378/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΦΕΚ 5533/Β/2023) -  (pdf-242KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 956/275378/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.2 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
19/09/2023Υ.Α. 2173/179510/12-9-2023: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ (ΦΕΚ 5520/Β/2023) -  (pdf-165KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2173/279510/12-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 - 32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
19/09/2023Υ.Α. 265442/7-9-2023: ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 5514/Β/2023) -  (pdf-134KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 265442/7-9-2023 «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
19/09/2023Υ.Α. 9754/278816/12-9-2023: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΦΕΚ 5509/Β/2023) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 9754/278816/12-9-2023 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (L 95 και διορθωτικά L 137/2017 και L 310/2020), για τη θέσπιση διαδικασιών επαλήθευσης για τους ελέγχους υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα και επάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και τους ελέγχους των απαιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊ όντων και της ορθολογικής χρήσης τους».
18/09/2023Υ.Α. 1791/7-9-2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 - 2027» (ΦΕΚ 5462/Β/2023) -  (pdf-0,62MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1791/7-9-2023 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», του προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 - 2027» δημόσια δαπάνη: 71,3 εκ. € με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)».
18/09/2023Υ.Α. 2776/275358/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΕΚ 5453/Β/2023) -  (pdf-256KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2776/275358/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Πορτοκάλι Χυμοποίησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
18/09/2023Υ.Α. 2775/275355/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ (ΦΕΚ 5453/Β/2023) -  (pdf-256KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2775/275355/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στη Βιομηχανική Τομάτα στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel