Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
20/05/2024Υ.Α. 726/106873/11-4-2024: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.1.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2768/Β/2024) -  (pdf-167KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβενρήσεως η Υπουργική Απόφαση 726/106873/11-4-2024 «7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21-12-2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν σε μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1«Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739)».
10/05/2024Υ.Α. 656/117291/23-4-2024: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-71 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» (ΦΕΚ 2672/Β/2024) -  (pdf-166KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 656/117291/23-4-2024 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1067/243916/01-08-2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» (Β’ 4883)».
08/05/2024Κ.Υ.Α. 264/106874/11-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ (ΦΕΚ 2594/Β/2024) -  (pdf-157KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 264/106874/11-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 957/275382/07-09-2023 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των μήλων - Κωδικός Παρέμβασης - Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών, σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ. Κ.Α.Π.) 2023 - 2027» (Β’ 5534)».
01/05/2024Κ.Υ.Α. 1690/29-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 (ECO-SCHEMES) ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 2538/Β/2024) -  (pdf-148KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1690/29-4-2024 «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2207/16-6-2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 “Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων” του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes) Π1-31.1, Π1-31.2, Π1-31.5 και Π1-31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» (Β’ 3941) και καθορισμός ύψους ενίσχυσης των οικολογικών προγραμμάτων Π1-31.1, Π1-31.2, Π1-31.5 και Π1-31.6 για το έτος εφαρμογής 2023».
01/05/2024Κ.Υ.Α. 939/124417/29-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 (ECO-SCHEMES) ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 2538/Β/2024) -  (pdf-148KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 939/124417/29-4-2024 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1384/190515/19.06.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 “Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων” του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, Π1-31.3, Π1-31.4, Π1-31.8 και Π1-31.10 καλούμενων “οικολογικά προγράμματα” (eco-schemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» (Β’ 3946) και καθορισμός ύψους ενίσχυσης των οικολογικών προγραμμάτων Π1-31.3, Π1-31.4, Π1-31.8 και Π1-31.10 για το έτος εφαρμογής 2023».
01/05/2024Κ.Υ.Α. 1523/124389/29-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π1-31.9 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» (ΦΕΚ 2537/Β/2024) -  (pdf-130KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1523/124389/29-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1545/179036/09.06.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, εφεξής οικολογικά σχήματα (eco schemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» (Β’ 3776)».
01/05/2024Κ.Υ.Α. 364/124345/29-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π1-31.7 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ 2537/Β/2024) -  (pdf-130KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 364/124345/29-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 432/18288/13.06.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Κανονισμού 2021/2115, εφεξής οικολογικών προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» (Β’ 3860)».
30/04/2024ΕΕ - ΨΗΦΙΣΜΑ 2024/2658: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ -  (pdf-0,66MB)
Παρατίθεται το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2023, σχετικά με την ανανέωση των γενεών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ του μέλλοντος (2022/2182(INI)) (C/2024/2658).
29/04/2024Κ.Υ.Α. 318/122352/26-4-2024: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (ΦΕΚ 2529/Β/2024) -  (pdf-120KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 318/122352/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΦΕΚ 2528/Β/2024) -  (pdf-135KB)
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: (1) 309/121540/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια ρυζιού, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών» σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023», και (2) 314/121553/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.2 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - Φυτική παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΦΕΚ 2527/Β/2024) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: (1) 308/121536/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης, στην καλλιέργεια των μήλων - Κωδικός Παρέμβασης - Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών, σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023», και (2) 310/121543/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.2 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - Φυτική παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΦΕΚ 2526/Β/2024) -  (pdf-134KB)
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: (1) 313/12155/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια κριθαριού, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023», και (2) 321/122546/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για το μαλακό σιτάρι, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΦΕΚ 2525/Β/2024) -  (pdf-136KB)
Δημοσιεύτηκα σε ΦΕΚ οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: (1) 311/121545/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τον αραβόσιτο, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το έτος ενίσχυσης 2023», και (2) 312/121548/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών» σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 2524/Β/2024) -  (pdf-131KB)
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: (1) 147/122955/26-4-2024 «Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 246/153250/19-5-2013 (Β’ 3477) υπουργικής υπόφασης, περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με τα άρθρα 32-34 του Κανονισμού 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021, βάσει του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027», και (2) 148/122957/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΦΕΚ 2523/Β/2024) -  (pdf-127KB)
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις: (1) 1051/26-4-2024 «Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2023, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2173/279510/12.09.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 - 32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 5520)»», (2) 1035/122599/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στη βιομηχανική τομάτα, για το έτος ενίσχυσης 2023, (3) 1036/122790/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πορτοκάλι χυμοποίησης, για το έτος ενίσχυσης 2023», και (4) 1040/122952/26-4-2024 «Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στη κορινθιακή σταφίδα, για το έτος ενίσχυσης 2023».
29/04/2024Υ.Α. 392/100815/5-4-2024: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2475/Β/2024) -  (pdf-141KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 392/100815/5-4-2024 «7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016 (Β’ 1994) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
24/04/2024Υ.Α. 832/109662/15-4-2024: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (ΦΕΚ 2408/Β/2024) -  (pdf-165KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 832/109662/15-4-2024 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2459/371456/22.12.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Kανονισμού (EE) 2020/2220» (Β’ 6311)».
24/04/2024Υ.Α. 124/113328/18-4-2024: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΑΤΑΓΑΦΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ» (ΦΕΚ 2405/Β/2024) -  (pdf-378KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 124/113328/18-4-2024 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της Δράσης «Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση μελισσοκομικής χλωρίδας» της Παρέμβασης Π2-55.5: «Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027».
24/04/2024Υ.Α. 616/109954/15-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ (ΦΕΚ 2384/Β/2024) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 616/109954/15-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/20277/6.2.2018 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 863)».
24/04/2024Υ.Α. 872/10-4-2024: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ CLLD/ΤΑΠΤΟΚ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ 2360/Β/2024) -  (pdf-129KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 872/10-4-2024 «Έγκριση Τοπικών Στρατηγικών CLLD/ΤΑΠΤΟΚ και κατανομή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 1791/07.09.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 “Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας” του Προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021 - 2027”» (Β’ 5462)».
15/04/2024Κ.Υ.Α. 243/101146/5-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΕΚ 2226/Β/2024) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 243/101146/5-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 472/158760/25-5-2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» (Β’ 3523)».
10/04/2024Υ.Α. 916/102034/8-4-2024: ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ (ΦΕΚ 2181/Β/2024) -  (pdf-489KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 916/102034/8-4-2024 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις».
09/04/2024Κ.Υ.Α. 194/97281/3-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2156/Β/2024) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 194/97281/3-4-2024 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 32/15688/25.1.2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 ’’Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 (Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014- 2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» (Β΄ 320), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 22/7524/10.1.2020 (Β΄ 28) και υπ’ αρ. 14/5717/9.1.2024 (Β΄ 370) υπουργικές αποφάσεις».
09/04/2024Υ.Α. 356/90722/28-3-2024: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2068/Β/2024) -  (pdf-139KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 356/90722/28-3-2024 «5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/29-3-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 1226)».
29/03/2024Υ.Α. 662/74439/12-3-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π1-32.1 (ΦΕΚ 1933/Β/2024) -  (pdf-142KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 662/74439/12-3-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2173/279510/12.09.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 -32.1 “Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά” σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 5520)».
28/03/2024Υ.Α. 674/15-3-2024: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1851/Β/2024) -  (pdf-168KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 674/15-3-2024 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1337/4.5.2022 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 υπουργικής απόφασης: “Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4” (Β’ 3702)» (Β’ 2310)».
21/03/2024Υ.Α.88/64002/4-3-2024: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/652 (ΦΕΚ 1732/Β/2024) -  (pdf-259KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 88/64002/4-3-2024 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95), για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων από τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα και για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 (L 321), όσον αφορά τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και περαιτέρω μεταφορά μέσω της Ένωσης».
12/03/2024Κ.Υ.Α. Α.1037/4-3-2024: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2024 (ΦΕΚ 1588/Β/2024) -  (pdf-163KB)
Δημσοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1037/4-3-2024 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2024, ποσοστό και κριτήρια της προκαταβολής, δικαιούχα προκαταβολής και επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού».
05/03/2024ΕΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ C/2024/1300: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ -  (pdf-175KB)
Παρατίθεται η Ανακοίνωση C/2024/1300 της Επιτροπής, για τη διόρθωση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές.
22/02/2024Υ.Α. 132/43738/13-2-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1229/Β/2024) -  (pdf-140KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 132/43738/13-2-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 144/15067/24.01.2019 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ’ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)» (Β’ 466)».
Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

15XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

16XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

17XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

18XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

19
20
215ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

225ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

235ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

24
25
26
27
28
29
305ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

315ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

 
 
5 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 21 - 23 Μαΐου 2024 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel