Αναζήτηση:

Περιβαλλοντικά Θέματα
04/07/2024Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418/12-6-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΦΕΚ 3867/Β/2024) -  (pdf-131KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418/12-6-2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β’ 2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011».
04/07/2024Ν. 5116/2024: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΦΕΚ 100/Α/2024) -  (pdf-379KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5116/2024 «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
07/06/2024Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142/3-6-2024: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΦΕΚ 3218/Β/2024) -  (pdf-163KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142/3-6-2024 «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς».
29/05/2024ΑΠ. 13721/17-5-2024: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 2975/Β/2024) -  (pdf-193KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση 13721/17-5-2024 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. «Ειδικός Κανονισμός Σώματος Φύλαξης Φύσης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής».
02/05/2024Ν. 5106/2024: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΦΕΚ 63/Α/2024) -  (pdf-0,97MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5106/2024 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
01/05/2024ΕΕ - ΟΔΗΓΙΑ 2024/1203: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -  (pdf-1,08MB)
Παρατίθεται η ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2024/1203 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου και την αντικατάσταση των οδηγιών 2008/99/ΕΚ και 2009/123/ΕΚ.
24/04/2024Κ.Υ.Α. 57878 ΕΞ 2024/22-4-2024: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΦΕΚ 2419/Β/2024) -  (pdf-312KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 57878 εξ 2024/22-4-2024 «Εξειδίκευση α) γενικών όρων και περιορισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, καθώς και όρων με σκοπό τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, β) των τεχνικών προδιαγραφών των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό και την παραλία προς εξυπηρέτηση του κοινού και ορισμός προτύπων συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας».
24/04/2024Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/2-4-2024: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΑΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ) (ΦΕΚ 2364/Β/2024) -  (pdf-228KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/2-4-2024 «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)».
19/03/2024Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/26689/388/11-4-2024: 1η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΑ (ΦΕΚ 1672/Β/2024) -  (pdf-238KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/26689/388/11-4-2024 «Έγκριση 1ης επικαιροποίησης προγράμματος μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα».
12/02/2024Κ.Υ.Α. 2335/8-2-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΦΕΚ 937/Β/2024) -  (pdf-226KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική 2335/8-2-2024 «Απόφαση Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών “Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης” (Β’ 2112)».
21/04/2023Π.Υ.Σ. 5/18-4-2023: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΕΚ 94/Α/2023) -  (pdf-267KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 5/18-4-2023 «Έγκριση τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39/31.8.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 185)».
19/04/2023Π.Δ. 39/2023: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΦΕΚ 92/Α/2023) -  (pdf-213KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 39/2023 «Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές».
04/04/2023Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/33758/1323/29-3-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA (ΦΕΚ 2138/Β/2023) -  (pdf-204KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/33758/1323/29-3-2023 «Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας του άρθρου 4, παρ. 1 και 2, της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000».
03/04/2023Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/27952/1121/15-3-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA (ΦΕΚ 2007/Β/2023) -  (pdf-7,45MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/27952/1121/15-3-2023 «Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000».
23/03/2023Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/7-3-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 (ΦΕΚ 1807/Β/2023) -  (pdf-9,72MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/7-3-2023 «Καθορισμός στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000».
03/03/2023Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔ ΦΠΒ/18722/795/21-2-20236: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 1091/Β/2023) -  (pdf-232KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔ ΦΠΒ/18722/795/21-2-2323 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982/31.03.2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος» (Β’ 1375)».
01/08/2022Ν. 4964/2022: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ 150/Α/2022) -  (pdf-7,86MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
06/07/2022Ν. 4951/2022: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 129/Α/2022) -  (pdf-0,98MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».
30/05/2022Ν. 4936/2022: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΦΕΚ 105/Α/2022) -  (pdf-357KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος».
26/05/2022Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50714/1767/20-5-2022: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΦΕΚ 2566/Β/2022) -  (pdf-207KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50714/1767/20-5-2022 «Έγκριση Σχεδίου Δράσης βελτίωσης της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4685/2020 (Α΄92)».
29/04/2022Κ.Υ.Α. 43903/27-4-2022: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΦΕΚ 2112/Β/2022) -  (pdf-264KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 43903/27-4-2022 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης».
18/04/2022Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30858/1148/30-3-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 1877/Β/2022) -  (pdf-0,91MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30858/1148/30-3-2022 « Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ’’(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)’’ του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)».
14/04/2022Υ.Α. 36147/6-4-2022: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 1806/Β/2022) -  (pdf-1,61MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 36147/6-4-2022 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».
29/03/2022Υ.Α. 25656/9-3-2022: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 1443/Β/2022) -  (pdf-2,82MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημαρίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 25656/9-3-2022 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».
08/12/2021Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115612/3055/2-12-2021: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΕΚ 5697/Β/2021) -  (pdf-212KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115612/3055/2-12-2021 «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών»».
04/10/2021Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/29-9-2021: ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΕΚ 4514/Β/2021) -  (pdf-235KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/29-9-2021 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018».
04/05/2020ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -  (pdf-260KB)
--
06/05/2019Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25-4-2019: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1496/Β/2019) -  (pdf-255KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25-4-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της οικ. 19652/1906/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β’1575), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
08/03/2019Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ 2442/Α325/27-2-2019: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΚΑΙ 24ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -  (pdf-131KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ 2442/Α325/27-2-2019 «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 790/Β’).
25/10/2018Υ.Α. 173664/1618/11-10-2018: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΚΠΑΖ) (ΦΕΚ 4745/β/2018) -  (pdf-137KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 173664/1618/11-10-2018 «Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων».
Εκδηλώσεις
Previous Ιούλιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

2ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

3ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

4ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

5ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

6
7ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

8ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

9ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

10ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

11ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

12ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
7 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-10th SYMPOSIUM OF EUROPEAN ASSOCIATION OF ACAROLOGISTS (X EURAAC)

Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 2 - 6 Σεπτεμβρίου 2024  


-8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Αθήνα (Αίθουσα Ε.Μ.Π.) 19 - 20 Σεπτεμβρίου 2024 Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 


-ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.

Καρπενήσι 2 - 4 Οκτωβρίου 2024 Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel